Lock iconRectangle 1Rectangle 2 + Rectangle 2 CopyShapeRectangle 1

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De bestekken en prijsofferten zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen

 

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een  forfaitaire

schadevergoeding verschuldigd ten  belopen van 10 % van de waarde van de bestelling

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

De goederen worden verzonden op risico van de koper.

De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

 

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum

behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

 

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking , lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de  overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om bij het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 

Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te melden.

Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst van de factuur, tenzij anders bedongen.

 

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  verwijlrente verschuldigd  ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag.

 

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd  ten belope van 15  % van het factuurbedrag ( min. € 25,00 ) als schadebeding.

 

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere  inningskosten zijn in deze forfaitaire  schadevergoeding niet inbegrepen en worden door de koper afzonderlijk aangerekend.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.

Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend  de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, in het bijzonder het Vredegerecht van Kapellen.